هنگامی که مدیریت بازاریابی صنعتی (IMM) 45 سال از انتشار خود را به اتمام رسانده است ، مدیریت بازاریابی صنعتی: مجله بین رشته ای میان رشته ای دوباره به سن می رسد. توضیحی در مورد گسترش مجلات و عناوین مرتبط با آن در زیر زمینه های شناختی ارائه شده است که از آن جمله می توان به نیروهای اجتماعی در ایجاد این ضرورت اشاره کرد. امداد به پیچیدگی و تنوع ژورنال های موجود در آن آورده می شود. واحد تجزیه و تحلیل عبارت است از یک محقق متشکل از فردی که چشم انداز مجله میکس و تأثیر آن در بورس و شغل آنها را مشاهده می کند. متن ها و معیارهایی برای مرتب سازی این فرا و معضل ارائه شده از زمان های بسیار قدیم ارائه شده است. حضور پیتر جی لاپلاکا (PJL) در زمینه و IMM ما با هیبت و قدردانی توضیح داده شده است. در مورد آینده جمعی ما و برخی از معیارها برای رسیدن به آنجا ، افکار تعطیل ارائه می شود. از خواننده دعوت می شود تا مسیر علمی منحصر به فرد خود را مشخص کند.

هر دو تجزیه و تحلیل کمی و کیفی در ارزیابی میزان بروز صرفاً مقالات و تأثیر تعدیل کننده بر محدودیتهای نهادی و صنعت به عنوان شتاب در ۴۵ سال گذشته مورد استفاده قرار می گیرد. منابع صنعتی که میزان استفاده از مجله و فعالیت آنها را اندازه گیری و نظارت می کند ، بطور گسترده و دقیق به تصویر کشیده شده است.

تجزیه و تحلیل های تاریخی از تکامل آموزش مدرسه کسب و کار در کالج با تأثیر این نیروهای صنعتی برای انتشار مجله به دست آمده است. روایتی که شرح تکامل در تعداد ژورنال ها و تکثیر آنها است ارائه می شود. این تجزیه و تحلیل با تعریف معاصر اما گذشته نگر ، کیفی و در عین حال اعتیاد آور است. سهم بلند مدت PJL در این زمینه با هیبت و قدردانی ثبت شده است.

محققان فردی باید بدانند که ریاست خود و کسانی که ممکن است برای نظارت بر آنها بیایند ، محدود به تعداد کم گزینه های ژورنال و جذابیت دامنه ناگزیر آنها هستند. تأثیر آموزش و مدیریت آن به تفصیل و ایجاد مفهوم مرتبط در عملکرد شغل ما ذکر شده است.

تجزیه و تحلیل نشریات نشریات متناقض فرصت و در عین حال گره پیچیده ای از گزینه ها را برای هر دانشمندی فراهم می کند که نیاز به معیارهای بیشتری برای اتصال دارد. داده ها و تحلیل های انجام شده در بیشتر دوره های کاری ما ، به توصیف متناسب با شخصیت سفر علمی شما کمک می کند. نگاهی اجمالی به سیر تحول تحقیقات در حوزه بازاریابی مشاغل به تجارت و مؤلفه های آن طی چند دهه گذشته به بزرگنمایی جایگاه ژورنال ها برای نویسندگان آینده نگر و خوانندگان ممتاز کمک می کند.