هدف از این مقاله ارائه تفسیری در مورد مقاله “تأثیر سیگنالینگ پروفایل های علمی – تیم تحریریه مجلات انجمن حسابداری آمریکای شمالی” است. من به مقاله خود رویکرد گسترده ای می دهم ، در مورد علل اصلی احتمالی نتایج مقاله ، درمقابل ارائه نقد یافته های خاص آنها ، بحث می کنم. امیدوارم با استفاده از تأملات شخصی و ادبیات قبلی مرتبط با این گفتگوی دانشگاهی اضافه کنم تا بحث کنیم که چرا جوامع تحقیقاتی حسابداری آمریکای شمالی ، به ویژه در ایالات متحده ، باید اقدامات اساسی را برای تبلیغ و پشتیبانی از یک برنامه تحقیقاتی گسترده تر ، مرتبط تر و فراگیر تر انجام دهند.