برای تعیین دیدگاه اعضای تیم مراقبت های بهداشتی از وضعیت فعلی آموزش تیم ، پرسشنامه کیفی با مراقبان و مدیران خط مقدم انجام شد. این پروژه به منظور بستن شکاف فقدان اطلاعات غنی و دیدگاههای ذینفعان اساسی در آموزش تیم ، پایه دانش دانش تیم را گسترش می دهد. تیم تحقیق با ۴۰ نفر از شرکت کنندگان چند رشته ، از جمله مراقبان خط مقدم و سرپرستان ، مصاحبه کردند و سؤالات پایان باز در مورد تجربیات گذشته و / یا فعلی با آموزش تیم داشتند. با تجزیه و تحلیل داده های کیفی با استفاده از چارچوب علمی اجرای (چارچوب تلفیقی تحقیقات پیاده سازی) ، مضامین مربوط به آموزش تیم مشخص شد که دانش دانش تیم را تحت تأثیر قرار می دهد و ممکن است به نتایج بالینی عملی کمک کند.

مضامین مشخص شده گنجانده شده است
تعهد سازمانی ، تعهد شخصی و مراقبت های بهتر بیمار