اهداف
مطالعه حاضر با هدف یافتن فعالیت لاروی کشنده اترهای نفتی ، کلروفرم ، استون و عصاره متانولی گیاه Dichanthium foveolatum (Del.) Roberty ، Leptochloa uniflora Hochst ، Pancratium triflorum Roxb و Molineria trichocarpa (Wight) N.P.Balakrus cuclex

مواد و روش ها
پتانسیل لاروکسیدی عصاره های گیاهی منتخب در برابر لاروهای سن ۴ گانه C. quinquefasciatus با غلظت های مختلف ، ۵۰ ، ۱۰۰ ، ۱۵۰ ، ۲۰۰ و ۲۵۰ میلی گرم در میلی لیتر تعیین شد. شمارش تلفات پس از ۲۴ ساعت انکوباسیون انجام شد و مقادیر LC50 محاسبه شد.

نتایج
عصاره های کلروفورم گیاهان مورد مطالعه بیشترین فعالیت لاروی کش را با تحریک کننده قابل توجه در برابر لارو C. quinquefasciatus نشان دادند. بیشترین فعالیت لاروی کش در عصاره کلروفرم D. foveolatum در مقابل لارو C. quinquefasciatus با LC50 = 03/277 میلی گرم در میلی لیتر مشاهده شد. فعالیت لاروی کش گیاهان مورد مطالعه به شرح زیر عصاره کلروفرم D. foveolatum (LC50 = 277.03 میلی گرم در میلی لیتر)> L. uniflora (LC50 = 300.56 میلی گرم در میلی لیتر)> M. trichocarpa (LC50 = 306.60 میلی گرم در میلی لیتر)> پ. triflorum (LC50 318.42 میلی گرم در میلی لیتر). پتانسیل لاروی کش P. triflorum به شرح زیر بود کلروفرم> استون> متانول> اتر نفت. فعالیت لاروی کشنده L. uniflora و M. trichocarpa به ترتیب به ترتیب کلروفرم> اتر نفت> استون> متانول بودند. پتانسیل های لاروی کش D. foveolatum به شرح زیر بود کلروفرم> متانول> استون> اتر نفت.

نتیجه
عصاره کلروفرم D. foveolatum در آینده نزدیک به عنوان عامل لاروی کششی طیف گسترده ای استفاده می کند. امید است کار بیشتری برای ارزیابی سودمندی این عصاره های گیاهی برای کاربردهای مزرعه با توجه به نتایج قول داده شده در پژوهش حاضر انجام شود.