یکی دیگر از فعالیتهای اصلی در مرحله ۴ (بررسی تدارکات) این است که تعیین کند آیا هزینه های خدمات و سایر تعهدات تحت قرارداد PPP برای مرجع پیمانکاری و یا کاربران مقرون به صرفه است. تعهدات پرداخت PPP معمولاً بسیار فراتر از بودجه عادی دولت یا تخصیص بودجه قرار می گیرد. مدیریت بد این مسائل دلیل برخی از بزرگترین مشکلات استفاده از PPP است. دولت ها همچنین باید چگونگی گزارش تأثیر PPP ها را در گزارش های مالی و آماری خود ، به ویژه در مواردی که محدودیت هایی برای سطح کسری و بدهی وجود داشته باشد ، در نظر بگیرند ، که اغلب این یک تمرین سرراست نیست. خود قوانین گزارشگری و بودجه بندی نیز می توانند انگیزه های متفاوتی برای استفاده از PPP ایجاد کنند در حالی که ممکن است نماینده VfM نباشند. هنوز کارهایی دیگر باید انجام شود تا سیستم های گزارشگری بتوانند تصویری واضح از تأثیر PPP ها بر وضعیت امور مالی دولت ارائه دهند.