هدف از این فصل معرفی اصول بازاریابی و آمیخته بازاریابی است. تاکید بر تحقیقات بازار و چهار C – مصرف کننده ، هزینه ، راحتی و ارتباطات است. رابطه همزیستی بین طراحی مد و فرایند بازاریابی نشان داده شده است. برندسازی و اهمیت آن در هدف قرار دادن مصرف کنندگان معرفی می شود. تحولات جدید فن آوری به عنوان کانال های رسانه ای بازاریابی در کنار کانال های رسانه ای سنتی مورد بحث قرار می گیرد. ایده های تبلیغاتی از طریق دو مطالعه مورد متضاد نشان داده می شوند. مطالعات موردی تجاری در زمینه مد ، فناوری و بازاریابی دیجیتال نیز از اصول بازاریابی پشتیبانی می کند. مواد پیش بینی مد برای کمک به توسعه مجموعه های مد مربوط به بازارهای مربوطه در آینده معرفی شده است.