رسانه های اجتماعی نحوه تعامل سازمان ها با مصرف کنندگان را تغییر داده و روش ایجاد روابط با مصرف کنندگان را تغییر داده است. این فصل با شرح جزئیات چگونگی اختلال در رسانه های اجتماعی ترکیب بازاریابی سنتی آغاز می شود و به دنبال آن بحث مختصری در مورد مشکلات ناشی از تعریف این اصطلاح ارائه می شود. متعاقباً ، مشکلات ناشی از استفاده از رسانه های اجتماعی به عنوان ابزاری استراتژیک بیان شده و در ادامه خصوصیاتی در مورد رسانه های اجتماعی و چگونگی تأثیر این استراتژی بازاریابی برای سازمان ها ارائه شده است. این به دنبال شناخت چندین سیستم عامل موجود در محیط رسانه های اجتماعی و چگونگی تأثیرگذاری این دو روی تحقیق و عمل است. این فصل با خلاصه نکات کلیدی ، راهنمایی های پژوهشی آینده و توصیه های پزشکان به پایان می رسد.