در این فصل چهار مسیر کلی توسعه آزمایشات شتاب توصیف می شود. به طور مشخص:

آزمایش شتاب دهنده میدانی / پرواز.


تست شتاب با استفاده از شبیه سازی رایانه / نرم افزار؛


آزمایشگاه و اثبات آزمایش زمین با استفاده از شبیه سازی فیزیکی شرایط مزرعه؛


تست قابلیت اطمینان و دوام شتاب.

در این بخش به تفصیل درباره آنها بحث خواهد شد.