مسئولیت اجتماعی و بازاریابی اجتماعی منابع قدرتمندی برای تبدیل تولید انرژی و استفاده از آن به سمت پایداری هستند. این امر از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا تولید و مصرف انرژی غیر مسئولانه توسط مشاغل و خانوارهای خصوصی منجر به تخریب اکوسیستم و تغییرات جبران ناپذیر آب و هوا می شود. در این فصل بینش مفهومی و روش شناختی در مورد مکمل مسئولیت اجتماعی تجارت انرژی و بازاریابی اجتماعی ارائه شده است. به طور خاص ، تجزیه و تحلیل می کند که نقش مسئولیت اجتماعی در تغییر مدیریت انرژی سمت عرضه چیست؟ در مورد تقاضا ، یک چارچوب بازاریابی اجتماعی برای ترویج استفاده از انرژی پایدار ارائه شده است. این گفتمان آکادمیک تصویری جامع از این دو موضوع که به هم پیوسته اما به لحاظ نظری از هم جدا شده اند ، ارائه می دهد.