این فصل بر اجرای و ارزیابی بازاریابی متمرکز است. این کار با بررسی اهمیت اجرای و ارزیابی بازاریابی آغاز می شود. سپس فرآیند اجرای و ارزیابی بازاریابی را توضیح می دهد. بررسی کامل رویکردهای مؤثر برای ارزیابی فعالیتهای بازاریابی بر اساس تجزیه و تحلیل داده ها ، نشان می دهد که مصاحبه رو در رو ، مصاحبه تلفنی ، نظرسنجی پستی / تلفنی / ایمیل از رضایت مشتری ، روش ردیابی استفاده رایانه ای ، گروه های تمرکز ، مالی روش حسابداری ، تبلیغات لیست های ایمیل و روش شبکه سازی حرفه ای رویکردهای مؤثر برای ارزیابی فعالیت های بازاریابی است. جمعیت شناسی ، سرمایه انسانی و متغیرهای کتابخانه نقش مهمی در ادراک کتابداران دانشگاهی از رویکردهای مؤثر برای ارزیابی فعالیت های بازاریابی داشتند. در پایان این فصل نکات کلیدی این فصل خلاصه می شود و مراجع ارائه می شود.