بازاریابی یک عنصر اصلی برای دستیابی به تغذیه از طریق غذاهای سنتی و کاربردی در کشورهای آسیای جنوبی است. مواد غذایی سنتی و کاربردی و مواد تشکیل دهنده آنها در کشورهای مختلف آسیای جنوبی تأثیر بهداشتی متفاوتی دارند. کشورهای آسیای جنوبی با مشکلات بهداشتی مختلفی روبرو هستند. در این فصل بینش در مورد چالش ها و مسائل مربوط به بازاریابی مبتنی بر نقاط قوت و ضعف هر کشور ، و تکامل یک سکوی غذایی جامع کاربردی سنتی جامع با توجه به اینکه به موضوع بازاریابی این کشورها پرداخته شده است. تأثیر آن به همراه مدل جدید بازاریابی در حالی که می خواهد ضمن دستیابی به دسترسی خوب ، از غذاهای سنتی و کاربردی در غذاهای سنتی و کاربردی با استراتژی ها و تاکتیک های مناسب ، جهت گیری خوبی را در اختیار هر بازاریاب قرار دهد.