در تلاش برای حفظ مشتریان موجود و به دست آوردن مشتریان جدید ، تولید کنندگان دخانیات دودی (ST) محصولات جدید و روشهای بازاریابی را معرفی کرده اند. هم اکنون تولید کنندگان سیگار با اهداف و استراتژی های مشابه وارد بازار ST شده اند. در این فصل به این نوآوری ها و چگونگی درک آنها در طراحی سیاست نظارتی برای جلوگیری از شروع مصرف دخانیات به هر شکلی یا برای افرادی که ترک نخواهند کرد ، تشویق می شود که ترکیه ای به فرم های کم سمی را ترغیب کنند. انواع محصولات ST و خصوصیات منطقه ای و جمعیتی استفاده در بازارهای مختلف آورده شده است. نوآوری ها برای اثربخشی آنها ارزیابی می شود. این عوامل از لحاظ نحوه اطلاع رسانی سیاست ها و استراتژی های نظارتی برای یک بازار در حال توسعه مورد بحث قرار می گیرد.