حسابرسی فصلی است و اکثر شرکت های دولتی ایالات متحده پایان سال مالی دسامبر را دارند. این نتیجه می دهد یک “فصل شلوغ” و “خارج از فصل” حسابرسی با تأثیر فصلی غیر مهم در قیمت گذاری خدمات حسابرسی. ما از یک چارچوب اقتصادی استفاده می کنیم که توضیح می دهد چگونگی فصلی حسابرسی بر بزرگی و کشش قیمت تقاضا و عرضه حسابرسی تأثیر می گذارد. ما می دانیم که فصل شلوغ حسابرسی با پرداخت حق بیمه مبلغ حسابرسی تقریباً ۱۰٪ مبتنی بر متاآنالیز ۹۷ تجزیه و تحلیل از ۱۸ مطالعه هزینه حسابرسی شرکتهای دولتی ایالات متحده است. رگرسیون متاثر از اختلافات متنی در طراحی تحقیق بین مطالعات نشان می دهد که بررسی تنها Big N باعث کاهش اندازه اثر شلوغ فصل می شود اما آن را از بین نمی برد ، و اینکه اندازه اثر شلوغ فصل ممکن است بزرگتر از بعد SOX باشد.