در این مقاله روشی برای توسعه پروژه های یکپارچه و چند مرحله ای ارائه شده است که به دانشجویان کمک می کند تا چرخه حسابداری را بهتر درک کنند و مهارت های حل مسئله و فناوری را که برای تبدیل شدن به حرفه ای حسابداری موفق نیاز دارند ، توسعه دهند. به طور خاص تر ، این روش به مربیان اجازه می دهد تا پروژه هایی را طراحی کنند که برای بررسی موضوعات خاص ، معرفی پیامدهای اساسی مالیاتی ، نشان دادن چگونگی تأثیر معاملات در صورت های مالی و نشان دادن دانش آموزان به فکر کردن در مورد واکنش سرمایه گذار و معضلات اخلاقی احتمالی ، بدون قربانی کردن مقادیر قابل توجهی از زمان کلاس باشد. مقاله پس از بحث در مورد چگونگی توسعه این نوع پروژه ، پیشنهاداتی در مورد چگونگی ادغام پروژه در یک دوره حسابداری میانی ارائه می دهد.