در درجه اول که از ادبیات بازاریابی و کارآفرینی در حال تحول است ، بازاریابی کارآفرینی در پذیرش آن به عنوان حوزه بازاریابی از نقاط عطف بسیاری برخوردار بوده است. بازاریابی کارآفرینی اکنون به سمت ساخت تئوری پیش می رود. از آنجا که ساخت و ساز هویت نام تجاری startup بی نظیر است ، توجه محققان بازاریابی کارآفرینی را جلب می کند. بر این اساس ، این مطالعه به طور مفهومی کاربرد منطق تأثیرگذاری در ساخت هویت برند مبتدیان را مورد بررسی قرار داده است. در اینجا ، ما استدلال می کنیم که آیا منطق تأثیرگذاری در ساخت هویت برند مبتنی بر استارتاپ ها بستگی به پیش بودن یک بازار یا یک جامعه برند دارد.