حضور روزافزون مجامع مسافرتی بصورت آنلاین و محرک باعث ایجاد تغییرات اساسی در صنعت سفر می شود. این مطالعه سعی دارد تا براساس الگویی که تلفیق تئوری رفتار برنامه ریزی شده ، الگوی پذیرش فناوری و نظریه هویت اجتماعی است ، اهداف مصرف کنندگان برای مشارکت در چنین اجتماعات و سایر اهداف رفتاری مصرف کنندگان را توضیح دهد. علاوه بر این ، این تحقیق به بررسی ارتباط بین قصد شرکت در یک جامعه و دو هدف رفتاری که می تواند به نفع شرکت میزبان باشد: قصد استفاده از محصولات / خدمات شرکت و قصد توصیه به شرکت میزبان است. نتایج نشان می دهد که تئوری های انتخاب شده چارچوب مناسبی را برای توضیح قصد مشارکت فراهم می کنند. این هدف به نوبه خود تأثیر مثبتی بر دو هدف رفتاری دیگر دارد. براساس نتایج ، نویسندگان نتیجه گیری های کلیدی و پیامدهای مدیریتی را ارائه می دهند.