با وجود افزایش مشارکتهای خصوصی و خصوصی طی دهه های گذشته ، ما می توانیم اولین نشانه های امیدوارکننده را از نظر نتیجه تحقیقاتی ، که توسط حق ثبت اختراعات منتشر شده است ، ببینیم. اگرچه به نظر می رسد که الگوی غالب نوآوری تحقیقات و توسعه مستقل است ، اما جنبش شریک این پتانسیل را دارد که فقدان انتقادی منتقل شده از انتقال فناوری در حوزه فناوری نانو را اصلاح کند. ملل وارد نانو فضا می توانند با سرمایه گذاری در محیط های مشترک ، پتانسیل رشد خود را تقویت کنند.