امروزه استارت آپ ها در ایران شروع به فعالیت می کنند ولی موفقیت استارت آپ های ایرانی چندان بالا نیست این پایان نامه در نظر دارد تا عوامل موثر بر موفقیت استارت آپ های ایرانی را شناسایی نموده و با استفاده از نقشه فازی مدل شناختی ارتقای سطح موفقیت استارت آپ ها را ترسیم نمائیم. هدف اصلی این پژوهش بررسی و شناسایی و ترسیم مدل موفقیت در جهت ارتقای سطح کسب و کار استارت آپ های ایرانی» می باشد به طور کلی در سه سئوال می توان این مسئله را مطرح نمود که ۱- عوامل موثر بر سطح موفقیت استارت آپ های ایرانی چه هستند؟ ۲- مدل شناختی عوامل موفقیت استارت آپ های ایرانی به چه صورت است؟ ۳- راهکارهای ارتقای سطح موفقیت استارت آپ های ایرانی کدامند؟ این پژوهش با هدف کاربردی و به صورت توصیفی – پیمایشی اجرا می گردد. جامعه آماری این پژوهش ۱۵۰ نفر از خبرگان و کارشناسان در زمینه راه اندازی کسب و کارهای نوپا در سطح استان یزد در نظر گرفته می شود. که حجم نمونه ۱۰۸ نفر در نظر می گیریم. نتایج بدست آمده از پاسخ کارشناسان و خبرگان نشان داد که کلیه عوامل مطرح شده در مدل موفقیت استارت آپ ها موثر می باشند اما درجه اهمیت هر کدام از عوامل زیر مجموعه شاخص ها در بعدهای مختلف موفقیت استارت آپ ها تاثیر متفاوتی دارد و این مسئله نتایج متفاوتی را در موفقیت استارت آپ ها ایجاد نمود. این پژوهش نشان می دهد کلیه شاخص های مطرح شده در موفقیت استارت آپ ها دارای اهمیت خود بوده اما درجه تاثیر آنها بسته به کارگیری نخوه عوامل مربوطه در موفقیت استارت آپ ها دارد. از این رو موفقیت و یا عدم موفقیت استارت آپ ها بسته به کارگیری برخی از عوامل زیر مجموعه شاخص ها به میزان بیشتر می باشد.