عنوان پایان نامه مورد مطالعه چنین است «طراحی فرهنگستان معماری ایران با تاکید بر معماری گذشته ایران» که همانطور که از عنوان پایان نامه پیداست در ارتباط با طراحی یک فرهنگستان معماری در کشور ایران با تاکید بر معماری گذشته ایران می باشد این پایان نامه به بحث طراحی فرهنگستان منطبق با معماری گذشته می پردازد لذا یک موضوع خوب بوده که محتوای آن از نوع توصیفی می باشد و هدف از اجرای آن کاربردی است لذا این پایان نامه دارای محتوای خوب و عالی متناسب با موضوع تحقیق موضوع آن انتخاب شده است.