عنوان پایان نامه مورد مطالعه چنین است «طراحی فرهنگستان معماری ایران با تاکید بر معماری گذشته ایران» که همانطور که از عنوان پایان نامه پیداست در ارتباط با طراحی یک فرهنگستان معماری در کشور ایران با تاکید بر معماری گذشته ایران می باشد این پایان نامه به بحث طراحی فرهنگستان منطبق با معماری گذشته می پردازد لذا یک موضوع خوب بوده که محتوای آن از نوع توصیفی می باشد و هدف از اجرای آن کاربردی است لذا این پایان نامه دارای محتوای خوب و عالی متناسب با موضوع تحقیق موضوع آن انتخاب شده است.
ساختار کلی پایان نامه مشتمل بر پنج فصل می باشد اما در قسمت چکیده به این پنج فصل اشاره نگردیده است. آنچه در قسمت چکیده بیان گردیده بیشتر به زمینه مبحث موضوع پرداخته و هدف از اجرای موضوع را عنوان نموده است اصلا اشاره ای به نتایج بدست آمده و یا روش اجرای تحقیق و همچنین بیان فصول نگردیده است لذا چکیده به نظر می رسد نیاز به اصلاحاتی دارد. این تحقیق از لحاظ نگارش و ابزار جمع آوری اطلاعات به صورت مطالعات کتابخانه ای می باشد و با استفاده از تحلیل و طراحی معماری به تحلیل مبحث طراحی یک فرهنگستان متناسب با معماری گذشته ایران پرداخته است