با مطالعه یک بازی اعتماد باینری انتخابی ، متوجه می شویم که معتمدانی که معتمدین را متعهد به تلافی می دانند ، ceteris paribus کمتر تمایل به اعتماد دارند. ما استدلال می کنیم که معتمدین متمایل به هنجار پیش بینی می کنند که اگر معتمدین نسبت به تعهد متعهد عمل کنند ، احساسات منفی را تجربه خواهند کرد. برای جلوگیری از نقض هنجار ، معتمدان تمایل خود را برای اعتماد به نفس پایین می آورند. یک بازی اعتماد انتخابی باینری اضافی ، که در آن افراد به عنوان متولی و متعاقباً به عنوان معتمد عمل می کنند ، نشان می دهد که تعهدی که تاجران به نقش معتمد نسبت می دهند ممکن است براساس پیش بینی اجتماعی باشد.