شواهد حضور فرهنگ جهانی مصرف کننده (GCC) قابل توجه است. مقاله حاضر با ارائه چشم انداز طولی با تأکید بر حضور ، مقدمات و پیامدهای شورای همکاری خلیج در هلند ، به بررسی این بخش از تحقیقات کمک می کند و چگونگی تکامل تعامل بین فرهنگهای محلی و جهانی را بررسی می کند. در حالی که شواهدی پیدا کردیم که هلندی ها به طور فزاینده ای از GCC دلخوش هستند ، به نظر می رسد نیروهای فرهنگی جهانی و محلی بر رفتارهای مصرف به طور مداوم تأثیر می گذارند: NEID مثبت با مصرف محصولاتی که به طور سنتی محدود به فرهنگ محلی است (به عنوان مثال مواد غذایی و پوشاک محلی) ، در حالی که نقش مثبت چهره های AGCC برجسته با رفتارهایی است که توسط کنوانسیون های فرهنگی جهانی یا خارجی (به عنوان مثال الکترونیک و تجملات) به وجود آمده است. شبکه اسمی گسترش یافته روابط AGCC و NEID را با پیشروهای مختلف جمعیتی / فرهنگی و پیامدهای تمایل در نظر می گیرد.