دسترسی به خدمات مالی موجب افزایش سرمایه گذاری و تسریع در مصرف با افزایش بسیج منابع می شود. بیش از ۶۰ درصد از بزرگسالان Burkinabe توسط خدمات مالی توسط بانک ها و سایر موسسات مالی غیر بانکی محروم هستند ، بنابراین انتظار می رود پول موبایل از این شکاف عبور کند. در این مقاله با توجه به اهمیت شمول مالی با شیوع سریع پول موبایل ، این مقاله با استفاده از روش های تطبیق ، تأثیر شمول مالی و استفاده از پول موبایل بر رفاه غیرمستقیم یک فرد در بورکینا فاسو را ارزیابی می کند. نتایج حاکی از نقش مهم شمول مالی در کاهش فقر است. مهمتر از همه ، تجزیه و تحلیل ما نشان می دهد که به محض دسترسی افراد به خدمات مالی از طریق تلفن همراه ، چنین اثرات مطلوبی در کاهش فقر اهمیت بیشتری پیدا می کند. تنظیم کننده های مالی در بورکینا فاسو باید درج مالی را با پول موبایل ترویج دهند تا از افزایش کارآمد رفاه فردی با کاهش فقر اطمینان حاصل شود.