خدمات گوشت MQM یک آژانس دولتی نیوزلند است که در سراسر نیوزلند بازرسی گوشت را انجام می دهد. با توجه به تغییرات قانونی ، آژانس به سمت رقابت در یک محیط بحث برانگیز حرکت می کند. این مقاله یک مدل برنامه ریزی را ارائه می دهد که برای کمک به مرکز منطقه ای آژانس در رواکورا در مورد سطح پرسنل برای ارائه خدمات به ۱۴ گیاه گوشت تصمیم گرفته است. هر گیاه گوشتی تعداد معینی از بازرسان گوشت و دامپزشکان گوشت را در هر زمان کار می کند. بازرسی گوشت بسیار فصلی است با اوج نیروی انسانی مورد نیاز در دوره نوامبر تا ژوئن. غیبت برنامه ریزی شده و غیرمترقبه و الزامات آموزش بیشتر نوسانات را تشدید می کند. برای برطرف کردن نوسانات مورد نیاز خدمات ، تعدادی از بازرسان ذخیره گوشت مشغول به کار هستند. الگوی برنامه ریزی که در این مقاله شرح داده شده است برای تعیین سطح کارکنان سال به سال طراحی شده است.