عوامل مختلفی که بر نرخ تولید نیروی انسانی برای پروژه های عمرانی ساختمان سازی در کشورهای تولیدکننده نفت عرب خلیج فارس (به استثنای عراق) تأثیر گذاشته است ، به گونه ای که پیمانکاران و آژانسهای دولتی قادر به ارزیابی واقعی نیروی انسانی مورد نیاز هستند. آنها سپس باید داوری کنند تا با توجه به این عوامل ضرر و زیان حاصل از بازده را فراهم کند. میزان تولید نیروی انسانی در پنج محل ساخت مختلف کویت اندازه گیری شد تا به نرخ خروجی پیشنهادی برای پروژه های مشابه برسند. به نظر می رسد ضرر و زیان ناشی از عدم تحصیل و آموزش ، شرایط سخت آب و هوایی و مشاهدات مذهبی است.