با استفاده از دیدگاه کلان نظریه مبادله اجتماعی ، پژوهش حاضر با هدف بررسی روابط بین رهبری مشترک ، سرمایه روانشناختی جمعی ، تعهد سازمانی و خلاقیت در سطح جمعی در صنعت هتلداری تایوان انجام شده است. ما در هر مرحله طراحی سه مرحله ای با تاخیر سه مرحله ای را در هر مرحله انجام می دهیم. داده ها از ۵۲ هتل سرچشمه گرفته و شامل ۲۶۷ نفر از کارکنان برای آزمون فرضیه ها از طریق مدل سازی معادلات ساختاری است. ما دریافتیم که داده ها به خوبی مدل فرضی شده را تکمیل می کنند ، و PsyCap جمعی تا حدودی واسطه ارتباط بین رهبری مشترک و هم تعهد سازمانی و هم خلاقیت را نشان می دهد. از این نتایج ، پیامدهای نظری و عملی ارائه می شود. ما در مورد پیامدهای نظری و عملی یافته ها بحث می کنیم و توصیه هایی برای تحقیقات آینده ارائه می دهیم.