در این مقاله ، یک مدل DSGE سه منطقه ای (EA ، US ، RoW) با پیوندهای مالی بین المللی در قالب سهام عدالت مرزی و امکان شوک های مالی خاص منطقه و همچنین جهانی ، که مطابق با اقدامات تجربی تنگی مالی است ، تخمین زده می شود. ارزیابی بازار سهام جهانی. سرگرمی از شوک های مالی با ادغام مالی بین المللی افزایش می یابد و عملاً تحت تعصب کامل خانه در مواقع عادی صفر است. ریسک جهانی هماهنگ سازی بین المللی چرخه های مالی را ضبط می کند. سرریز شوک های مالی در مرز صفر پایین تقویت می شود ، که در آن ریسک سرمایه گذاری ویژگی های یک شوک عدم قطعیت عمومی را به خود اختصاص می دهد. نتایج مدل نشان می دهد که بازارهای مالی یکپارچه برای جلوگیری از آشفتگی مالی باید انگیزه ای قدرتمند برای هماهنگی سیاست های بین المللی فراهم کنند.