مواد معدنی درگیری به مواد اولیه مرتبط با منازعات و نقض حقوق بشر در مناطق درگیری در سراسر جهان اشاره دارد. نگرانی از عدم شفافیت در زنجیره های تأمین مواد معدنی شرکت های جهانی موجب افزایش نگرانی ذینفعان و فشار از طریق اقدام اعتراضی شده است. به ویژه از سال ۲۰۰۹ ، بسیاری از همکاری های عمومی و خصوصی ، از جمله همکاری با سازمان های مردم نهاد و ابتکارات صنعت محور ، به دنبال شفافیت بیشتر در منابع شرکت ها از مناطق معدنی درگیری بوده اند. این امر به تصویب «قانون دد-فرانک» در ایالات متحده برای تنظیم افشای مشارکت در کانیهای درگیری منجر شده است. این شرط نشان می دهد که تعهدات شرکت اکنون فراتر از عملکرد خودشان است و شرکت ها در قبال اقدامات تأمین کنندگان خود در رابطه با زنجیره های عرضه خود پاسخگو هستند.

در حالی که این قانون مستلزم حداقل افشای شرکت ها است ، ما فرض می کنیم که همکاری شرکت ها با سازمان های غیر دولتی جنبش و اعتراض های فعالانه علیه شرکت ها ، بر جامع بودن افشای مواد معدنی درگیری آنها تأثیر خواهد گذاشت. فرضیه ما در تئوری حرکت اجتماعی و تئوری همکاری استوار است. ما فرضیه خود را با تمرکز روی نمونه ای از شرکتهای معتبر الکترونیکی جهانی از ۲۰ کشور آزمایش می کنیم. مطابق انتظارات ما ، می دانیم که همکاری با سازمان های غیر دولتی (به عنوان سازمان های جنبش اجتماعی) و اعتراض فعالان منجر به افشای گسترده تر و در نتیجه شفاف تر می شود. یافته های ما حاکی از آن است که در حضور اعتراض فعالان ، همکاری سازمان های غیردولتی با شرکت ها تأثیر بیشتری در جامع بودن افشای مواد معدنی درگیری دارد. علاوه بر این ، اثرات حاشیه ای بر افشای افکار بیشتر از طریق اعتراض فعالان ناشی از همکاری سازمان های غیر دولتی است. یافته های ما دارای پیامدهای عملی و سیاسی است که بهبود شفافیت شرکت نتیجه اقدامات جنبش اجتماعی از طریق سازمان های غیر دولتی است ، یعنی تنظیم مقررات به خودی خود ممکن است منجر به افشای کامل نشود.