با استفاده از روش رگرسیون کوانتومی اجزای اصلی (PCQR) ، ما یک شاخص ریسک مالی سیستمیک ایجاد می کنیم که اطلاعات حاصل از ۱۵ اقدامات محبوب ریسک سیستمی را جمع می کند. نتایج تجربی نشان می دهد که شاخص ما قادر به پیش بینی دقیق توزیع شوک های بعدی به اقتصاد واقعی چین است.
با استفاده از روش رگرسیون کوانتومی اجزای اصلی (PCQR) ، ما یک شاخص ریسک مالی سیستمیک ایجاد می کنیم که اطلاعات حاصل از ۱۵ اقدامات محبوب ریسک سیستمی را جمع می کند. نتایج تجربی نشان می دهد که شاخص ما قادر به پیش بینی دقیق توزیع شوک های بعدی به اقتصاد واقعی چین است.