ما مدلی را توسعه می دهیم که در آن ریسک سرمایه گذاری باعث افزایش تقاضا برای بیمه CDS می شود. این مدل کارایی قراردادهای CDS را بر وضعیت اقتصادی نشان می دهد. این نشان می دهد که overinsurance CDS (بیمه بیش از مازاد مذاکره در مورد مذاکرات) بسیار پیچیده است و در صورت کمترین احتمال پیش فرض ، امکان تأمین بودجه بیشتر فراهم می شود. نظریه ما پیش بینی می کند که بروز به اصطلاح “طلبکاران خالی” تا حد زیادی برای بنگاههایی که ایمن تر هستند محدود شده اند ، با هزینه های ورشکستگی کمتری روبرو هستند ، دارای مشکلات شدیدتری برای نمایندگی طلبکار مدیریت هستند و دارایی های آنها برای تأیید هزینه تر است. تجزیه و تحلیل ما تعدادی پیش بینی تجربی ایجاد می کند و بینش جدیدی در مورد تنظیم بازارهای CDS ارائه می دهد.