نویسندگان در این مطالعه استدلال می کنند که تحقیقات اغلب به بررسی چگونگی دستیابی مدیران مدارس به رهبری توزیع شده می پردازند ، اما تعداد معدودی از مطالعات در مورد چگونگی درک معلمان از آن و ارتباط بین رهبری توزیع شده ، خودکارآمدی معلمان و رضایت شغلی متمرکز شده است. با استفاده از یک روش تحقیق چند مرحله ای SEM ، این تحقیق داده های TALIS 2013 را در تلاش برای گسترش درک رهبری توزیع شده از طریق لنزهای معلمان و بررسی اینکه آیا ، و تا چه حد ، رهبری درک شده معلمان با خودکارآمدی معلمان و شغل آنها مرتبط است ، مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. رضایت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که رهبری توزیع شده در هر دو معلم و مدارس ، تأثیر معنی داری ، مثبت و مستقیم و غیرمستقیم بر رضایت شغلی معلمان داشته و تأثیر غیرمستقیم بر رضایت شغلی با خودکارآمدی معلمان واسطه گشته است.