در این مطالعه ، رفتارهای شرکتها را در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) قبل از کاهش مؤثر نرخ مالیات شرکت بررسی می کنیم. ما چنین حوادثی را برای ایجاد انگیزه های قوی برای تغییر هزینه های بین قشر در نظر می گیریم. ما دوره زمانی بین ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ را تجزیه و تحلیل می کنیم ، که شامل ۳۲ کاهش مالیات است. نتایج نشان می دهد که شرکت ها قبل از کاهش نرخ مالیات ، رفتارهای کاهش هزینه فروش ، عمومی و اداری را نشان می دهند و میزان متناسب با بزرگی کاهش نرخ مالیات است. علاوه بر این ، ما شواهد قوی تری از این شکل از مدیریت درآمد ناشی از مالیات در کشورها با رعایت مالیات کمتر و قوانین قانون و همچنین برای شرکت های خصوصی می دانیم.