هدر رفتن غذا یک مشکل اجتماعی ، زیست محیطی و مالی است که در کل زنجیره تأمین مواد غذایی اتفاق می افتد. بنابراین ، جلوگیری از هدر رفتن مواد غذایی یک هدف اساسی در جهت توسعه پایدار است. مصرف کنندگان ، به عنوان یک ذینفع بسیار فعال زنجیره تأمین مواد غذایی ، از طریق تعدد رفتارها بطور مستقیم و غیرمستقیم بر تولید زباله های مواد غذایی تأثیر می گذارند. در این فصل ویژگی های رفتار مصرف کننده با هدف پیشگیری از تولید پسماند مواد غذایی بررسی شده است.