رسانه های تعاملی مانند شبکه جهانی وب به طور فزاینده ای مکان های محبوب برای بازاریاب ها هستند. این رسانه ها با اشکال سنتی تهیه اطلاعات ، محصولات و خدمات در دسترس مصرف کنندگان متفاوت است ، بنابراین مسائل مربوط به نظارتی بالقوه را ایجاد می کنند. قبل از تعیین و تنظیم مقررات ، باید آگاهی از چگونگی تأثیر رفتار مصرف کننده بر رسانه های جدید بدست آید. ما درمورد چندین موضوع نظری در رفتار مصرف کننده بحث می کنیم تا اثرات احتمالی رسانه تعاملی را در تصمیم گیری نشان دهیم و این تأثیرات را با موضوعات بالقوه ایجاد شده برای بازاریابان و سیاستگذاران مرتبط می کنیم.