این مقاله با استفاده از روشی منحصر به فرد که موریس هولبروک از آن الهام گرفته است ، روابط صمیمی بین صاحبان حیوانات اهلی و همراهان حیواناتشان را از دیدگاه مصرف خود و مصرف مقدس بررسی می کند. مقاله با یک مقدمه مختصر باز می شود که شامل خلاصه ای از ادبیات مربوطه است. شرح پروتکل مطالعه در زیر آمده است. سپس این مقاله شامل پنج دسته موضوعی است که نتیجه تحقیقات است. تجزیه و تحلیل متن از مقالات مصرف کننده و چند عکس گرانبها گزارش های این پرونده را زنده می کند. نزدیک این پیامدهایی را برای بورسیه های رفتار مصرف کننده و اقدامات بازاریابی در انواع حوزه های درون و درون گونه ای ارائه می دهد.