خلاصه مقالات انتخابی با ذکر رفرنس در متن را حداقل در یک صفحه جمع بندی کنید.
امروزه اهمیت داده ها از پرونده های بهداشت الکترونیکی (EHRs) به طور فزاینده ای افزایش داشته است و برای پیش بینی خطرات استفاده می شود. با این حال، پرونده های بهداشت الکترونیک به طور قابل ملاحظه ای جهت اطمینان به منظور جمع آوری اطلاعات اجتماعی و اطلاعات محلی که با سلامت افراد یک جامعه همراه می باشد. وضعیت اجتماعی-اقتصادی جامعه هر فرد (nSES) در پیش بینی رویدادهای بهداشتی ناشناخته بوده و در این پروندها بیشتر شناخته خواهد شد. این مسئله می تواند به کاهش ریسک بیماریهای خطرناک کمک فراوانی نماید.
از طرفی به دنبال فشار روز افزون جهت کاهش هزینه و ارتقاء سطح کیفیت و اثر بخشی خدمات، نیاز به داده های مراقبت بهداشتی بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. به گونه ای که دیگر پرونده های کاغذی و سیستمهای دستی جهت برآوردن نیازهای پزشکی مدرن امروز کافی نیستند. دنیای مراقبت بهداشتی امروز با شکل گیری صنعت تجاری جدیدی با عنوان تکنولوژی اطلاعات بهداشتی که از نرم افزارهای حمایت از تصمیم گیری تا پرونده های الکترونیکی را در بر می گیرد درحال تجربه کردن تغییرات چشمگیری است . در این میان پرونده های الکترونیکی به عنوان ابزاری هستند که مراکز مراقبتی برای رویارویی با چالش های موجود برگزیده اند. با ایجاد نسخه های قابل خواندن کامپیوتری پرونده های دستی یا EMR و نیاز به ارائه خدمات یکپارچه IDS و تکامل سیستمهای کامپیوتری به شکل CPR , EHR تحول جدیدی در نظام مراقبتی ایجاد شده است.
از این رو نظام سلامت همواره به منظور ارتقاء سطح سلامت وبهبود نتایج بالینی و مالی خود در راستای بهره مندی از آخرین دستاوردها و فناوریها گامهای مؤثری برداشته است.
طراحی کمیته های دولتی و اخلاقی به منظور سنجش داده های بهداشت روانی بالینی در جهت ایجاد خدمات آموزشی و خدمات اجتماعی می تواند بسیارموثر واقع گردد در پروتکل های مدیریتی قوی و روش فازی و ریاضی برای شناسایی شناسه های شخصی مانند نام، تاریخ تولد و کدپستی از پایگاه های داده و پرونده های بهداشت سلامت در این پایگاه ها استفاده شده و برای شناسایی افرادی که دارای بیماریهای خطرناک هستند نیز استفاده خواهد شد.
مقادیری که از نتایج خطرات بیماریها بدست می آید به منظور انطباق با تاثیرات بالقوه بیماری ها و اختلالات روانی مورد بررسی قرار می گیرد.