بخش برق منبع اصلی انتشار کربن است ، خواه مالیات کربن باعث ظهور رفتارهای مالی سبز شرکتهای برق چین می شود. از منظر مدیریت مالی ، این مقاله به بررسی تأثیر احتمالی سیاست مالیات کربن بر عملکرد مالی سبز ، فعالیتهای مالی سبز ، حسابداری سبز سبز و افشای اطلاعات مالی شرکتهای قدرت نهادهای خرد اقتصادی بر اساس موارد خاص می پردازد. و از نظر استراتژی مالی سبز ، مدیریت مالی سبز و ارزیابی مالی سبز ، این مقاله اقدامات متقابل برای توسعه سبز شرکتهای برق چین پیشنهاد می کند. این مطالعه حاکی است که با ساخت سیستم مالیات سبز چین ، رفتارهای مالی شرکتهای برق به تدریج به سمت سبز پیش می رود. این نه تنها با سیاست مالیات سبز چین مطابقت دارد ، بلکه یک انتخاب استراتژیک اجتناب ناپذیر برای شرکت های برق چین برای دستیابی به توسعه سبز است.