هدف
قبل از معرفی دانشکده یکپارچه و سیستم مدیریت مشارکتی کارکنان ، اطلاعات پایه از دانشکده پرستاری و کارمندان در مورد ادراک رضایت شغلی ، توانمندسازی و اشتغال در محیط کار به دست آمد.

زمینه
ساختار حکومت در مدارس پرستاری این امکان را دارد که محدودیت هایی را برای محیط کار برای دانشکده ها ، کارمندان و ذینفعان به وجود آورد.

روش های پژوهش
طرح. طرح توصیفی از نوع مقطعی.

نمونه. اساتید و کارمندان تمام وقت (۶۹ نفر) که در یک مدرسه دولتی پرستاری در یک مرکز علوم بهداشتی مشغول به کار هستند.

ابزار دقیق. چهار ابزار تثبیت شده برای رسیدگی به جنبه های کلیدی توانمندسازی ، تعامل و رضایت شغلی انتخاب شدند.

رویه ها داده ها با استفاده از یک نظرسنجی آنلاین و ناشناس جمع آوری شد.

تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی ، آزمون t و آنالیز همبستگی پیرسون استفاده شد.