ما استدلال می کنیم که یک سوء تفاهم درک شده بین ارزشهای حمایت شده یک شرکت چند ملیتی و نحوه زندگی این ارزشها در شرکت تابعه ، اثرات مخربی بر نتایج گروهها ، بویژه تعهد سازمانی عاطفی گروهها دارد. با استفاده از داده های ۱۷۶۰ گروه کاری در شرکت های تابعه خارجی یک MNC بزرگ اروپایی ، ما فرضیه های خود را پشتیبانی می کنیم و نشان می دهیم که در صورت وجود سوء تفاهم بین یک ارزش ویژه اسپیس شده و ارزش زندگی شده ، و مقدار مورد نظر از اهمیت اصلی برخوردار است. سیستم کشوری که شرکت تابعه در آن واقع شده است ، تأثیرات مخرب بر نتایج این گروه برجسته تر است.