در صورت امکان برنامه ریزی به منظور تقسیم کار در شیفت ها و ساعت های قابل تغییر انجام شود به 
طور مثال تقسیم شاغلین در تعداد شیفت های کاری بیشتر به طوری که در هر شیفت حداقل شاغلین
حضور داشته باشند.
خط مشی و ساعات کاری انعطاف پذیر ایجاد شود. 
از رفت وآمد به دیگر اتاق های اداری یا واحدها کاسته شود. 
آماده سازی و تغییر شرایط و محیط کار به صورتی که برای انجام کار فاصله ایمن حداقل یک متری 
بین افراد در هنگام انجام وظیفه وجود داشته باشد.
تغییر چیدمان محیط کار یا جداسازی کارکنان تا حد امکان بوسیله موانع فیزیکی صورت گیرد. 
از موانع فیزیکی برای ایجاد فاصله بین پرسنل استفاده کنید. 
افزایش فاصله بین شاغلین و مشتریان، به طور مثال استفاده از پارتیشن و یا حائل و موانع فیزیکی از 
جنا شیشه یا پلاستیک پیش بینی گردد.
تعبیه نیمکت، میز و صندلی جداگانه ای در گوشه ای از سالن، اطاق یا محل کسب به منظور رعایت 
فاصله و جلوگیری از نزدیکی مراجعه کنندگان به شاغلین و کارکنان مورد نظر قرار گیرد.
بین کارکنانی که با ارباب رجوع سر و کار دارند از موانع شیشه ای استفاده شود و جهت برقراری ارتباط 
در صورت امکان از تجهیزات میکروفون و بلندگوی میزی استفاده شود.
در صورت امکان سطوح مشترک از جمله حسگر اثر انگشت ورود و خروج حذف شود و تمهیدات دیگر 
از جمله تشخیص چهره جایگزین شود. در غیر اینصورت تمهیدات زم به منظور ضدعفونی دست ها
در نزدیک ترین نقطه ممکن فراهم شود.
در صورت استفاده از سرویا های عمومی برای کارکنان هرگز نبایستی بیش از ۵۰ درصد ظرفیت 
اسمی سرویا اتوبوس یا مینی بوس برای جابجایی شاغلین استفاده گردد. در خصوص سرویا های
سواری با احتساب راننده نبایستی بیش از سه نفر در خودرو باشند و حتی ا مکان در فواصل دور از هم
بوده و از ماسک تنفسی استفاده نمایند.
در سرویا های ایاب و ذهاب حداقل فاصله یک متری افراد رعایت شود . 
زمان های استراحت به گونهای برنامه ریزی شود که از تجمع افراد جلوگیری شود.