این مقاله ی تفسیری ، تحقیقات جدیدی را که توسط مالش ، الخطیب ، الحبیب و عززی انجام شده است (۲۰۱۲) انجام می دهد و مناطقی را که نیاز به تحقیقات آینده باشد شناسایی می کند. مطالعه آنها دانش ما در مورد رابط بازاریابی و فروش در عربستان سعودی را گسترش می دهد و شواهدی از سازوکارهای سازمانی که به نظر می رسد پیوند فرهنگی است ، فراهم می کند. در این مقاله ملاحظات جالب توجه ناشی از این مقاله بررسی شده است.