در دوره های اخیر ، مدیریت پسماند توجه دولت ها ، سیاست گذاران و دانشگاهیان را به خود جلب کرده است ، زیرا نتیجه آن سلامت ، رفاه شهروندان ، محیط زیست و اقتصاد است. در همین راستا ، شرکت های مدیریت پسماند و سیاست گذاران با استفاده از روش های استراتژیک برای تلاش در زمینه مدیریت پسماند با تقویت روابط بین ذینفعان مختلف برای نوآوری استفاده می کنند. بنابراین ، ایجاد ارزش مشتری و ذینفعان یکی از این رویکردهای استراتژیک است که بنگاه های مدیریت پسماند می توانند برای ایجاد ارزش و برندسازی اتخاذ کنند. مطالعات قبلی درباره ایجاد اشتغال در مدیریت پسماند از دیدگاه گسترده ای است. هدف از این مطالعه ، ارزیابی ارتباط بین منابع عمل مشتری ، ایجاد ارزش آنلاین و برندهای دیجیتالی از طریق دهان الکترونیکی در صنعت جمع آوری زباله غنا می باشد. با استفاده از رویکرد پارادایم تحقیق پوزیتیویستی ، از پرسشنامه ساختاری برای جمع آوری داده ها از مشتریان از طریق سیستم عامل های رسانه های اجتماعی استفاده شد. برای آزمون فرضیهها از رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی استفاده شد. رابطه بین منابع عمل مشتری ، ایجاد همکاری و لغت الکترونیکی از همه معنی دار بود. ایجاد مشتری ارزش مشترک میان منابع عمل مشتری و وردپرس الکترونیکی میانجیگری می کند. همچنین سیستم عامل های مبتنی بر وب ، تأثیر منابع عمل مشتری بر ایجاد ارزش آنلاین مشتری را تعدیل می کنند. نتایج تحقیق می تواند مدیریت شرکتها را برای طراحی برنامه های استراتژیک و آموزشی مناسب برای مشتریان راهنمایی کند. این مطالعه با نشان دادن میزان میزان تأثیر هر یک از این منابع مشتری ، دانش خود را در مورد اهمیت منابع عمل مشتری در ایجاد ارزش زباله به اثبات رسانده است.