زمانی تنها استفاده از راهبردهای شناختی مدنظر روان شناسان تربیتی بود، اما به مرور زمان روشن شده است که کلید تبیین و پیش بینی موفقیت و کامیابی، تنها استفاده از راهبردهای شناختی نیست. بسیاری از دانش آموزان با استفاده از راهبردهای شناختی مشکلات زیادی در فراگیری مطالب درسی دارند، در حالی که دانش آموزان دیگر با تاکید بیشتر روی راهبردهای فراشناختی، موفقیت تحصیلی بالایی را کسب کرده اند. این پایان نامه با هدف بررسی و تعیین رابطه بین به کارگیری راهبردهای شناختی و فراشناختی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر پیشوا تدوین گردیده است.این پایان نامه با هدف کاربردی و به صورت توصیفی – پیمایشی صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد مقادیر مربعات آزمون فریدمن را مشاهده می نمائید مقدار مربع آزمون فریدمن در متغیر نظم دهی نسبت به سایر متغیرها بالاتر می باشد که مقدار آن۷۵/۱۶۷ بود که این متغیر در رتبه اول و متغیر راهبرد برنامه ریزی با مقادیر آزمون فریدمن ۱۳/۱۳۰ در رتبه دوم و متغیر راهبرد تکرار و مرور با ۹۷/۱۲۷ در رتبه سوم و متغیر بسط و گسترش معنایی با مقدار آزمون مربعات فریدمن ۰۱/۷۷ در رتبه چهارم و متغیر راهبرد کنترل و نظارت با مقدار آزمون فریدمن ۲۵/۶۶ در رتبه پنجم و متغیر راهبرد سازماندهی با مقدار آزمون فریدمن ۴۳/۲۵ در رتبه ششم قرار دارد.