زمینه
مبادله رهبر – عضو (رابطه بین مدیر و کارمندانش) برای رشد پایدار هر سازمان مهم است و به اهداف و دستاوردهای سازمان کمک می کند. این مطالعه به بررسی رابطه بین تبادل رهبر و عضو و دو حوزه مدیریتی – رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی – در بین کارکنان بهداشت UNRWA در استان های غزه می پردازد.

مواد و روش ها
از طرح مطالعه مثلثی استفاده شده است. پرسشنامه های خودگردان توسط ۳۱۵ کارمند تکمیل شد. نرخ پاسخ ۹۳٪ (۲۹۱ از ۳۱۵). گردآورنده داده ها از مقیاس های بین المللی برای تبادل رهبر – عضو ، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی استفاده کرد. علاوه بر این ، هفت مصاحبه مهم خبره و دو گروه متمرکز با کارمندان (۱۸ نفر در هر دو گروه) انجام شده است. رضایت کتبی آگاهانه از همه شرکت کنندگان به دست آمد.