مطالعات اخیر حاکی از آن است که عوامل نهادی و اقتصادی محرکهای مهم شمول مالی هستند. با این حال ، اثرات فرهنگ در استفاده و استفاده از خدمات رسمی مالی به اندازه گسترده ای درک نشده است. در این مقاله تأثیر دینداری بر شمول مالی ، با استفاده از داده های جمع آوری شده از ترجیحات مذهبی افراد و رفتارهای مالی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که سطح بالاتری از دینداری با استفاده و اتخاذ خدمات رسمی مالی ، هم در ایالات متحده و هم در کشورهای مختلف ، منفی است. برای کشف پیامدهای احتمالی علی ، ما از تغییرات مکانی در شیوع پاتوژن تاریخی به عنوان ابزار اصلی مطالعه استفاده می کنیم.