دو گونه جدید از کنه های درنده ، یکی از آنها Bdellodes Oudemans (Fam. Bdellidae) و Phytoseius Ribaga (Fam. Phytoseiidae) برای اولین بار از دو گیاه دارویی ضبط شدند. Ambroma augusta (L.) L.f. (Fam. Sterculiaceae) و Clerodendrum viscosum Vent (Fam. Verbenaceae) به ترتیب در این مقاله شرح داده شده اند.