مطالعات اخیر اهمیت جوامع برند رسانه های اجتماعی را نسبت به وفاداری به برند نشان داده است. این کاغذ
هدف این است که نقش برند را در آن رابطه تأکید کند و یک مدل مفهومی را در محصولات بازار انبوه نشان دهد
مشارکت مصرف کنندگان در جوامع تجاری مارک های اجتماعی ، هویت برند و مارک مصرف کننده
شناسایی با نتایج برند مانند اعتماد و وفاداری ارتباط دارد. تجزیه و تحلیل کیفی انجام شد ،
از طریق مصاحبه های عمیق با کارشناسان و بحث و گفتگوهای گروهی با مصرف کنندگان ، تا ارزیابی آنها انجام شود
تجربه با مارک ها در رسانه های اجتماعی. یافته ها حاکی از آن است که در بازارهای انبوه ، مصرف کنندگان مشغول به کار هستند
جوامع برند اجتماعی رسانه های اجتماعی ممکن است نگرش مثبتی نسبت به برند مانند اعتماد و وفاداری و
که شناسایی مارک مصرف کننده ممکن است نقش اساسی در تغییر جامعه مارک مصرف کننده داشته باشد
تعامل در روابط مارک مصرف کننده