در این مطالعه ، ما یک چارچوبی از مدل برنامه ریزی خطی فازی برای بخش مدیریت عملکرد که با مشکل تخصیص نیروی انسانی در سازمان ماتریس سروکار دارد ، ارائه می دهیم. مدل ارائه شده نشان می دهد که چگونه بخش مدیریت عملکرد به دنبال هزینه کمترین است و نیازهای ادارات عملکردی فرعی را تا حد امکان تحت نیروی انسانی محدود و بودجه پروژه برآورده می کند. مثال عددی نشان می دهد که یک پارامتر قابل تنظیم در مدل پیشنهادی می تواند توسط بخش مدیریت عملکرد برای تولید گزینه های مختلف مختلف استفاده شود و درجه رضایت هر بخش عملکردی فرعی را درک کند.