مطالعه حاضر درنظر دارد تا مناسب ترین مطالعات را در واقعیت های شبیه سازی شده با توجه ویژه به VR و بازاریابی برجسته کند ، و نشان می دهد که چگونه مطالعات در طول زمان تکامل یافته و یافته ها را مورد بحث قرار داده اند. برای دستیابی به یک تجزیه و تحلیل جامع از ۱۵۰ مقاله از ۱۱۵ مجله ، همگی در فهرست وب علوم ، یک روش کاوی کاوی با استفاده از یک مدل موضوع آماری بیزی به نام تخصیص دیرکاتلت نهفته استفاده شده است.

این یافته ها هفت موضوع مرتبط را نشان می دهد ، همچنین تعداد مقالات منتشر شده در طول زمان ، نویسندگان بیشترین مقاله در مقاله های VR و ژورنال های پیشرو در هر موضوع را نشان می دهند. مقاله همچنین پیامدهای نظری و عملی و پیشنهادات برای تحقیقات بیشتر را ارائه می ده