طبقه بندی یک فعالیت اصلی در بسیاری از علوم مانند شیمی است. در علوم اجتماعی ، ما نمی توانیم به دقت و سودمندی جدول عناصر مندلیف دست یابیم ، اما می توانیم از طبقه بندی ضعیف جلوگیری کنیم. در این مقاله روشی برای شناسایی طبقه بندی نادرست در هر زمینه ای ارائه شده است ، و ویژگی های کیفی برای اطلاعات مفید مندرج در چارچوب مفهومی برای گزارشگری مالی ، به ویژه نمایندگی و اهمیت وفاداری را ترسیم می کند. این روش ابتدا در زمینه های مختلف علمی و سپس در بسیاری از طبقه بندی ها در حسابداری بین المللی و سایر طبقه بندی های مورد استفاده محققان حسابداری کاربرد دارد. علل طبقه بندی ضعیف بررسی شده است. به عنوان مثال ، برخی از طبقه بندی ها غیر واقعی هستند ، برخی ناعادلانه و برخی بعید است که برای هر هدف مهم مرتبط باشند. پیامدهای محققان ارائه شده است.